Skip to main content

Kolejne porozumienie o współpracy Globemy z Politechniką Warszawską

W kwietniu bieżącego roku Globema i Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Politechniki Warszawskiej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz przedsięwzięć dydaktycznych. To kolejna umowa Globemy o współpracy B+R z uczelniami. Działając jako Centrum Badawczo Rozwojowe Globema współpracuje już na podobnych zasadach z dwoma innymi wydziałami Politechniki Warszawskiej, a także z AGH, Politechniką Łódzką i SGGW.

234234234234234

WGiK oraz Globema podejmowały już wspólne działania wcześniej, a zawarte porozumienie oznacza rozszerzenie i sformalizowanie dotychczasowej współpracy. Z jednej strony dodatkowym impulsem do zawarcia tego porozumienia było uruchomienie przez WGiK kierunku „Geoinformatyka”, z drugiej strony przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe Globemy w zakresie „Smart City”, „Smart Grid”, „Cloud Computing”, technologii lokalizacji obiektów w 3D w czasie rzeczywistym i ogólnie nowoczesnych technologii i systemów informacji przestrzennej GIS. Umowa rozszerza możliwości realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym także dofinansowywanych przez krajowe lub unijne instytucje i organizacje wspierające innowacyjne projekty B+R.

W zakresie dydaktycznym porozumienie z WGiK przewiduje m.in. współpracę przy realizacji niektórych zajęć dydaktycznych na nowym kierunku studiów „Geoinformatyka” oraz umożliwienie studentom odbywania praktyk lub realizowania prac dyplomowych w Globemie.

Zobacz także:

GLOBEMA ZAPREZENTUJE WYNIKI PROJEKTÓW B+R NA SEMINARIUM IUSER